SSM-OSTRODA

Idź do spisu treści

Menu główne:Deklaracja dostępności

Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne im. M. Kubackiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej stowarzyszenia www.ssm-ostroda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły, e-mail: otm_ost@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
+48 89 646 28 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek Ostródzkiego Towarzystwa Muzycznego m. M. Kubackiego w Ostródzie spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.
  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na terenie szkoły, przy ul. Plac Tysiąclecia P. P. 3 w Ostródzie . Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, którzy są dostępni w szkole godz. od 12:00 – 20:00.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz.
  4. Do siedziby stowarzyszenia można dojechać autobusem linii nr 3,4,9. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 180 metrów.
  5. Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 
muzyka3@ssm-ostroda.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ZGODA